TARAGON MES: Servo Motor

วันนี้เราจะมีคุยกันในเรื่องของ Servo Motor ที่มีส่วนสำคัญในการใช้งานในโรงงาน โดยในการควบคุม servo motor นั้นจะมีแบบ

CW/CCW ในการควบคุม การหมุนขวา การหมุนซ้าย ใช้ในงานความละเอียดสูง

Servo motor

Servo motor

ในการควบคุม Speed control

มีการใช้งานแรงดันในการควบคุมความเร็วเซอร์โวมอเตอร์ มีผลโดยตรงกับความเร็วของมอเตอร์  โดยจะมีแรงดันเป็น -10 VDC และ +10VDC โดยแรงดันจะแปรผันกับความเร็วเช่น +10VDC ได้ความเร็วที่ 1000RPM โดยการป้อนสัญญาณควบคุมแบบนี้นั้นจะ analog input signal control

Servo motor จะสามารถกำหนด speed แบบตั้งค่าความเร็วล่วงหน้าไว้ก่อนได้ โดยจะมีสามารถตั้งค่าได้ 8 ระดับ และเมื่อต้องการให้ทำงานที่ความเร็วระดับใดก็สามารถสั่งงานผ่าน GPIO ของ Servo motor ได้เลย โดยความความเร็วจะถูกเก็บไว้ใน memory

 

ในการควบคุม Torque Control

โดย Servo motor จะสามารถควบคุมแรงบิดหรือ Torque ของ Servo motor ได้ โดยใช้แรงดันที่ป้อนให้ เซอร์โวมอเตอร์ จะใช้ในงานประเภท กด อัด เช่นขับสกูรไปบีบอัด หรือ เช่นการสั่งปิดฝาเป็นต้น

 

Click Here