ตรวจสอบ Version dynamics ax จากหมายเลข

หากท่านต้องการทราบว่าหมายเลขในหน้าจอของ Dynamics AX นั้น เป็น version อะไร ท่านสามารถเที่ยบได้กับตารางเหล้านี้

  Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Version Build Comment Link
Recent kernel build 6.3.1000.2457 30 Apr 2015 KB3058937
Cumulative Update 9 TBD TBD  TBD
Cumulative Update 8 6.3.1000.309 18 Nov 2014 KB2998197
Hotfixes 6.3.164.xxxx LCS > Issue search
RTM 6.3.164.0 Customer / Part

 

  Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Version Build number Comment Link
Recent kernel build 6.2.2000.579 30 Apr 2015 KB3061964
Cumulative Update 8 6.2.2000.14 06 Mar 2015 KB3042171
Cumulative Update 7 6.2.1000.4051 01 Nov 2013 KB2885603
Cumulative Update 6 6.2.1000.1437 26 Jun 2013 KB2850972
Cumulative Update 1 6.2.1000.156 26 Feb 2013 KB2807685
Hotfixes 6.2.1000.xxxx LCS > Issue search
RTM 6.2.158.0 01 Dec 2012 Customer / Partner
  Microsoft Dynamics AX 2012
Version Build Comment Comment/Link
Recent kernel build 6.0.1108.7962 04 May 2015 KB3061065
Cumulative Update 7 6.0.1108.6482 16 Apr 2014 KB2936810
Cumulative Update 5 6.0.1108.4316 29 Apr 2013 KB2828929
Cumulative Update 4 6.0.1108.2423 02 Dec 2012 KB2765124
Cumulative Update 3 6.0.1108.670 28 Jun 2012 KB2709934
Cumulative Update 2 6.0.947.280 16 Nov 2011 KB2606916
Cumulative Update 1 6.0.947.61 01 Aug 2011 KB2579565
Hotfixes [new] 6.0.1108.xxxx After 15 Feb 2012 LCS > Issue search
Hotfixes [old] 6.0.947.xxxx Until 15 Feb 2012
Feature Pack 1 6.0.947.862 Solution build 6.1.1108.0 Customer / Partner
RTM 6.0.947.0 01 Aug 2011 Customer / Partner
  Microsoft Dynamics AX 2009
Version Build  Comment Link
Recent kernel build 5.0.1600.3084 04 Oct 2014 KB3000700
Please contact support
Recent published kernel build 5.0.1600.2967 23 Jun 2014 KB2934938
Recent Retail POS build 5.0.1600.3368 21 Apr 2015 KB2979084
Retail 01 Jun 2012 KB2706705
Process Industries 3.1 25 Mar 2012 KB2678990
Project Time Management 25 Mar 2012 KB2678991
Professional Services Automation 25 Mar 2012 KB2678992
Payroll 01 Apr 2013 Download link
Rollup Update 8 5.0.1500.6491 21 Mar 2012 KB2677618
Rollup Update 7 5.0.1500.4570 25 Apr 2011 KB2503850
Rollup Update 6 5.0.1500.3761 16 Dec 2010 KB2405516
Rollup Update 5 5.0.1500.2985 30 Jun 2010 KB982812
Rollup Update 4 5.0.1500.2116 22 Mar 2010 KB979125
Rollup Update 3 5.0.1500.1313 22 Sep 2009 KB974409
Rollup Update 2 5.0.1500.809 29 Jun 2009 KB971536
Rollup Update 1 5.0.1500.358 12 Apr 2009 KB967145
Hotfixes [New] 5.0.1600.xxxx After 18 Apr 2012 Hotfix list
Hotfixes [Old] 5.0.1500.xxxx Until 18 Apr 2012
Service Pack 1 5.0.1000.52 Nov 2008 Customer / Partner
RTM RU-6 5.0.593.1429 Mainstream Support ended Rollup 6
RTM RU-5 5.0.593.1287 Rollup 5
RTM RU-4 5.0.593.1084 Rollup 4
RTM RU-3 5.0.593.827 Rollup 3
RTM RU-2 5.0.593.662 Rollup 2
RTM RU-1 5.0.593.439 Rollup 1
RTM Hotfixes 5.0.593.xxxx Until 25 Apr 2011
RTM 5.0.593.0 2 Jun 2008 Customer / Partner
  Microsoft Dynamics AX 4.0
Version Build Comment Link
Latest Kernel Build 4.0.2503.1872 14 Jan 2014 KB2920510
Hotfixes Until 17 Oct 2011 Hotfix List
Click Here